Latinska in nemška književnost na Slovenskem

Latinska in nemška književnost na Slovenskem

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Hriberšek Matej

Latinska književnost:
- kronološki pregled srednjeveške, humanistične, renesančne in novoveške latinitete, nastale na Slovenskem ali o slovenskem prostoru, s poudarkom na najpomembnejših avtorjih
- okvirni oris političnih, socialnih in duhovnih fenomenov obravnavanih obdobij
- sočasna evropska latinska literarna ustvarjalnost
- seznanitev z najpomembnejšimi pripomočki in literaturo
- branje prevodov in njihova interpretacija. Obdobja:
- krščanstvo ter pozna antika (do 750)
- zgodnji in visoki srednji vek (750 do 1100) - visoki in pozni srednji vek (1100 do 1350) - humanizem in renesansa
- novi vek.

Nemška književnost:
Ostanki srednjeveškega nemškega slovstva na Slovenskem. Dvorska lirika in epika. Dela, ki so v celoti nastala v slovenskem etničnem prostoru. Vključevanje in omemba slovenščine v nemškćih besedilih. 16. stoletje – protestanatizem, dela o turških vpadih in vojskah; slovenski kmečki upori v nemški pesmi; historiografski spisi. Barok in razsvetljenstvo (s posebnim ozirom na Slovence, ki so pisali v nemščini). Nemško časopisje na Sovenskem. A. T. Linhart. Pomembni nemško pišoči avtorji v 19. st. (J. A. Zupančič. Anastasius Grun, L. Kordeš idr.).

Latinska književnost
- Bovo, E.-Golinelli, P.-Zuanazzi, G.: Korenine srednjega veka. Ljubljana 1998. Curtius, E. R.: Evropska literatura in latinski srednji vek. Ljubljana 2002. Keen, M. H.: Srednjeveška Evropa. Ljubljana 1993.
- Gilson, É.: Duh srednjeveške filozofije. Ljubljana 2002.
- Simoniti, P.: Srednjeveški cvetnik: latinska lirika srednjega veka. Ljubljana 2000.

Nemška književnost
- Stanonik, Janez (1957): Ostanki srednjeveškega nemškega slovstva na Kranjskem. Ljubljana: FF. Ludvik, Dušan (1957): Nemško gledališče v Ljubljani do leta 1790. Ljubljana: FF.
- Janko, Anton/ Henkel, Nikolaus (1797): Nemški viteški liriki s slovenskih tal. Ljubljana: ZIFF. Janko, Anton (1995): Nemška literarna ustvarjalnost na Slovenskem. Zgodovinski oris. – V:
- Informativni kulturološki zbornik. Ur. Orožen, Martina. Ljubljana: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture. 319–33. COBISS.SI-ID - 51674624
- Janko, Anton (1989): Nemško slovstvo na Slovenskem v obdobju baroka. - V: Barok (~) (Obdobja 9). Ljubljana: ZIFF. 209-219.

Literatura k posameznim vsebinam bo navajana sproti s snovjo.