Magistrsko delo

Magistrsko delo

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 7

Magistrsko delo se izdela pod mentorstvom izbranega učitelja. Delo se javno predstavi ob zaključku študija. Vsebovati mora uvod, delovno hipotezo, pregled stanja raziskav, teoretična izhodišča, gradivo in metode za analizo, interpretacijo rezultatov, sklep, navedbo uporabljene literature in virov. Tema dela je s področja primerjalne književnosti in literarne teorije.

Literatura s področja vsebine magistrskega dela.

Literature from the field of a master's thesis.