Mentorstvo in izobraževanje mentorjev

Mentorstvo in izobraževanje mentorjev

Stopnja: 2

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Govekar Okoliš Monika

Vsebina

I. Značilnosti mentorja
• Pomen in vloge mentorja (vodja, svetovalec, itd.).
• Naloge mentorja.
• Kompetence mentorja glede na strokovna področja: družboslovje in humanistika, naravoslovje in tehnologija ter regulirani

II. Značilnosti mentorstva
• Pomen mentorstva- mentorstvo kot oblika vodenja, svetovanja, izobraževanja in usposabljanja.
• Formalno in neformalno mentorstvo.
• Oblike mentorstva: individualno, v paru, skupinsko, itd.
• Modeli mentorstva: svetovalno mentorstvo (coaching), e-mentorstvo, itd.
• Funkcije mentorstva.
• Mentorstvo z vodstvenega vidika.
• Mentorstvo kot diadni odnos – odnos med mentorjem in mentorirancem.
• Komunikacija med mentorjem in mentorirancem.
• Oblike in vrste mentorjev glede na način komuniciranja.
• Povratno informiranje v mentorstvu.
• Medsebojno poslušanje v mentorstvu.

III. Načrtovanje mentorstva
• Načrtovanje priprave na mentorsko delo.
• Seznanitev s formalnimi osnovami za mentorje.
• Vloga, vsebine in cilji mentorstva.
• Načrtovanje dela mentorja v procesu mentorstva.

IV. Izpeljava mentorstva
• Naloge mentorja v izpeljavi mentorstva.
• Značilnosti učenja in izobraževanja mentorirancev; oblike, metode in tehnike mentorstva.
• Motivacija in komunikacija v mentorskem procesu.
• Načini spodbujanja refleksije; spodbujanje profesionalnega razvoja mentoriranca.
• Kompetence, ki jih mentoriranci razvijejo oz. dosegajo med mentorstvom.
• Oblike in vrste mentorjevih povratnih informacij.

V. Evalvacija mentorstva
• Pomen evalvacije v mentorstvu.
• Različni subjekti evalvacije mentorstva.
• Načini evalvacij mentorstva (anketa, supervizija, portfolio, samorefleksija, itd.).

VI. Učinki mentorstva
• Prednosti mentorstva za mentoriranca, mentorja, podjetje oz. zavod in za družbo.
• Vzroki in učinki slabega mentorstva za mentoriranca, mentorja, podjetje oz. zavod in za družbo.

VII. Primeri dobrih mentorskih praks
• Mentorstvo v organizacijah oz. zavodih v gospodarstvu in negospodarstvu:
- Mentorstvo v delovnih organizacijah in podjetjih.
- Mentorstvo v praktičnem usposabljanju.
- Mentorstvo v visokem šolstvu.
- Mentorstvo v kulturnih institucijah.
- Mentorstvo za starejše odrasle.

• Vloga, vsebine in cilji mentorstva.
• Nacrtovanje dela mentorja v procesu mentorstva.

IV. Izpeljava mentorstva
• Naloge mentorja v izpeljavi mentorstva.
• Znacilnosti ucenja in izobraževanja mentorirancev; oblike, metode in tehnike mentorstva.
• Motivacija in komunikacija v mentorskem procesu.
• Nacini spodbujanja refleksije; spodbujanje profesionalnega razvoja mentoriranca.
• Kompetence, ki jih mentoriranci razvijejo oz. dosegajo med mentorstvom.
• Oblike in vrste mentorjevih povratnih informacij.

V. Evalvacija mentorstva
• Pomen evalvacije v mentorstvu.
• Razlicni subjekti evalvacije mentorstva.
• Nacini evalvacij mentorstva (anketa, supervizija, portfolio, samorefleksija, itd.).

VI. Ucinki mentorstva
• Prednosti mentorstva za mentoriranca, mentorja, podjetje oz. zavod in za družbo.
• Vzroki in ucinki slabega mentorstva za mentoriranca, mentorja, podjetje oz. zavod in za družbo.

VII. Primeri dobrih mentorskih praks
• Mentorstvo v organizacijah oz. zavodih v gospodarstvu in negospodarstvu:
- Mentorstvo v delovnih organizacijah in podjetjih.
- Mentorstvo v prakticnem usposabljanju.
- Mentorstvo v visokem šolstvu.
- Mentorstvo v kulturnih institucijah.
- Mentorstvo za starejše odrasle.