Metode in tehnike pouka angleščine

Metode in tehnike pouka angleščine

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:7

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Burazer Lara, prof. dr. Skela Janez

Vsebina

- učna gradiva za pouk tujega jezika – osnovni pojmi
- poučevanje ATJ (angleščine kot tujega jezika) v različnih starostnih obdobjih
- poučevanje jezika v heterogenih učnih skupinah
- raba jezika pri pouku angleščine
- avtonomija učenca pri pouku tujega jezika
- preverjanje in ocenjevanje jezikovnega znanja (osnovni pojmi)
- poučevanje angleščine za posebne potrebe
- književnost kot del pouka ATJ
- medkulturna dimenzija poučevanja ATJ
- vsebinsko in jezikovno celostno učenjePrerequisite for participation: enrolment in the 1st year of the programme