Pedagoška praksa pri didaktiki književnosti

Pedagoška praksa pri didaktiki književnosti

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:60

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Žbogar Alenka

Vsebina

Vsebine se usvajajo dvodelno, v seminarju in na individualni strnjeni pedagoški praksi.

Študenti ob seminarskem delu aktivno spoznavajo različne možnosti za:
- uresničevanje ciljev sodobnega književnega pouka ob izbranih vsebinah in z ustrezno metodo dela,
- uporabo in sestavo učnih načrtov, učnih gradiv za pouk književnosti, uporabo priročnikov in IKT,
- načine ustnega in pisnega preverjanja ter merila za ocenjevanje pri književnem pouku, vrednotenje skupinskega ali projektnega dela in drugih alternativnih oblik dela;
- razvijanje (med)kulturnih zmožnosti, zmožnosti medpredmetnega povezovanja, zmožnosti literarnega branja, etične, estetske vzgoje pri književnem pouku,
- vodenje interesnih dejavnosti in izbirnih predmetov, povezanih s književno in kulturno vzgojo,
- uresničevanje učne diferenciacije pri pouku književnosti,
- prilagajanje vsebin in metod učencem s posebnimi potrebami in nadarjenim.

Vsebine se usvajajo stopenjsko:
- po začetku opravljanja pedagoške prakse sproti reflektirajo svoje izkušnje in jih ovrednotijo;
- po opravljenih izpitnih nastopih na šoli, kjer opravljajo pedagoško prakso, v seminarju zagovarjajo potek učne ure in skupaj s kolegi oblikujejo predloge za usvajanje snovi ob uporabi drugačne metode;
- spremljajo predstavitve izkušenj in izvedenih učnih ur drugih študentov ter jih kritično ovrednotijo.

Med individualno prakso, kjer študentovo delo spremlja in usmerja izbrani učitelj mentor, profesor slovenščine v OŠ ali SŠ, v sodelovanju s fakultetnim učiteljem didaktike književnosti, študent izvaja:
- opazovanje in razčlenjevanje književnega pouka in drugih dejavnosti pod vodstvom učitelja mentorja,
- krajše intervencije in mini nastopi pri mentorjevih urah (interpretativno branje, lokalizacija, zastavljanje nalog za interpretacijo besedil …)
- in /ali celourni nastopi pri mentorjevih urah;
- priprava in izvedba dveh samostojnih izpitnih nastopov, refleksija lastnega nastopa z učiteljem mentorjem.