Pravopis in pravorečje

Pravopis in pravorečje

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vitez Primož

Vsebina

Teoretični in praktični uvod v deskripcijo grafične in glasovne podobe francoskega jezika:
- razlikovanje med pisno in govorno obliko jezikovnega izraza
- jezikovna norma kot splošnojezikoslovno in sociolingvistično vprašanje
- opis in predpis
- uporaba slovarjev
- družbena funkcija jezika in standardni jezik
- možični mediji in dinamika jezikovne norme

Razvoj francoskega pravopisa. Vloga etimoloških dejstev v sinhronem prerezu pravopisa.

Grafemski zapis francoskih fonemov. Diakritična znamenja. Ločila.

Poglavitne razlike med francoskim in slovenskim glasovjem.

Govorna norma. Eksplicitna in implicitna norma.

Specifične lastnosti francoske govorne verige:
- soglasniška in samoglasniška navezava
- vloga nestalnega centralnega samoglasnika
- aspirirani h
- izpust in vezava

naglaševanje in intonacija