Raziskovalna orodja v jezikoslovju

Raziskovalna orodja v jezikoslovju

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Stabej Marko

Snemalne priprave, lastnosti in njihova uporaba. Zajem, digitalizacija, hranjenje in elektronska obdelava govora in pisnih besedil. Računalniški programi za transkripcijo in akustično analizo govora (Transcriber, Praat). Programi za statistično obdelavo korpusnih in drugih jezikovnih podatkov ter programi za vizualizacijo (jezikovnih) podatkov. Vaje zajemajo uporabo ustreznega orodja za rešitev določenega jezikoslovnega problema.

- KRANJC, Simona (ur.): Meddisciplinarnost v slovenistiki. Obdobja 30. Ljubljana: FF UL. COBISS.SI-ID 258646784
- STABEJ, Marko (ur.): Infrastruktura slovenščine in slovenistike. Obdobja 28. Ljubljana: FF UL. . COBISS.SI-ID 248431360
- VERDONIK, Darinka, ZWITTER VITEZ, Ana. Slovenski govorni korpus Gos, (Zbirka Sporazumevanje). 1. izd. Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2011. . COBISS.SI-ID 259350016