Seminar iz prevajanja v italijanščino 1

Seminar iz prevajanja v italijanščino 1

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Ožbot Currie Martina

- Prevajajo se konkretna besedila izbranih besedilnih tipov iz slovenščine v italijanščino (turistično gradivo, poljudni teksti s področja kulturne zgodovine).
- Ob reševanju konkretnih prevajalskih problemov se obravnavajo izbrana poglavja iz slovensko-italijanske primerjalne slovnice na besednozvezni, stavčni in besedilni ravni; obenem se spoznavajo osnovni prevajalski pripomočki (eno- in dvojezični slovarji in glosarji, drugi leksikografski in priročniški pripomočki, besedilni korpusi, paralelna besedila).

1. E. Coseriu: “Napačna in pravilna izhodišča v teoriji prevajanja.” Prev. M. Ožbot. V: M. Ožbot (ur.), Prevajanje srednjeveških in renesančnih besedil: 27. prevajalski zbornik. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 2002, 380-397.
2. S. Nergaard (ur.): La teoria della traduzione nella storia. Milano: Bompiani, 1993.
3. S. Nergaard (ur.): Teorie contemporanee della traduzione. Milano: Bompiani, 1995.
4. L. Rega: La traduzione letteraria: Aspetti e problemi. Torino: UTET, 2001.
5. F. Cavagnoli: La voce del testo: L'arte e il mestiere di tradurre. Milano: Feltrinelli, 2012.
6. Vermeer, H. J.: A skopos theory of translation: Some arguments for and against. Heidelberg: TEXTconTEXT-Verlag, 1996.
Izročki in drugo posebej pripravljeno gradivo.