Slovensko zgodovinsko oblikoslovje in skladnja

Slovensko zgodovinsko oblikoslovje in skladnja

Stopnja: 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: Gostenčnik Januška, prof. dr. Smole Vera

Vsebina

Metodološki pristopi opisovanja oblikoslovne in skladenjske ravnine na posameznih stopnjah razvoja. Osnovne oblikoslovne in skladenjske značilnosti pozne praslovanščine. V obdobja (čas) umeščene glavne spremembe oblikoslovnih kategorij (sklon, število, spol, oseba, čas, naklon, način, glagolski vid), končniške morfematike pregibnih besednih vrst, morfosintakse, besednozvezne in stavčne skladnje.
Arhaičnost, kontinuiteta in variabilnost oblik in skladov v starejšem in sodobnem knjižnem jeziku ter v narečjih. Temeljne glasoslovne in analogne spremembe v končniških morfemih pri pregibnih besednih vrstah. Razvoj oblikovnih in funkcijskih sprememb nepregibnih besednih vrst.
V seminarju: prepoznavanje in razlaganje razvojnih sprememb oblikoslovnih kategorij, oblik in skladov v lastnih govorih, v narečnih in zgodovinskih besedilih od 10. do 19. stoletja kot pokazateljev rabe v določenem prostorskem in časovnem merilu, z diahronega vidika, primerjalno(jezikovno) in v soočanju s slovnično normo.