Spol v edukaciji, intersekcijska perspektiva

Spol v edukaciji, intersekcijska perspektiva

Stopnja: 2

Ure predavanj: 20

Ure seminarjev: 10

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Antić Gaber Milica

Predmet se osredotoča na različna področja in ravni edukacije in se osredinja na konceptualizacije spola v intersekcijski perspektivi z drugimi osebnimi okoliščinami, kot so nacionalnost, rasa, razred, spolna usmerjenost itd. Predmet izhaja iz koncepta spola kot analitične kategorije in gradi na razumevanju in analizi medpresečnosti. Pri tem je glavni poudarek na sodobnih sistemih in / ali praksah v izobraževanju in njihovih učinkih na (ne)enakost spolov.

Vsebina obsega tri vsebinske sklope:

1. Spol, družba in neenakosti
Osnovni teoretski pristopi in koncepti pri obravnavanju spola in družbenih neenakosti s posebnim poudarkom na neenakostih v šolskem polju.

2. Spol in edukacija v zgodovinski perspektivi
- Zgodovina zavzemanja za enake možnosti učečih se oseb v polju edukacije.
- Zgodovinski pregled njihovega izključevanja in vključevanja v polju edukacije.
- Feminizacija šole, položaj učiteljic, profesoric v celotni edukacijski vertikali.
- Različni načini razlikovanja in sokonstituiranja družbene ne-enakosti glede na spol v šolskem sistemu, spolni stereotipi in izbire izobraževanja.

3. Spol v edukaciji v intersekcijski perspektivi
- Analiza različnih možnosti, priložnosti in uspešnosti posameznika, posameznice glede na součinkovanje spola z drugimi osebnimi okoliščinami, kot so razred, rasa, nacionalnost, spolna usmerjenost ipd.
- Seznanjanje s praksami uvajanj učinkovitih mehanizmov za zmanjševanje neenakosti med spoli v šoli (organizacijski in pedagoški pristopi, kurikularne spremembe; prenove učbenikov, uporaba novih tehnologij in možnosti povečevanja pravičnosti v polju edukacije) in družbi (različni politični mehanizmi, vzpodbude s strani nacionalnih in nadnacionalnih akterjev).
- Širše družbene razsežnosti posledic intersekcijske neenakosti v polju edukacije za življenje v družbi in za družbo celoti.

- Wollstonecraft, M. (1993): Zagovor pravic ženske. Ljubljana: Krt, str. 3–24; 157–166, 177–198.
- Fausto-Sterling, A. Biološki/družbeni spol. Ljubljana: Založba Krtina.
- Connell, R. W. (2012). Moškosti. Ljubljana: Založba Krtina.
- Bourdieu, P. (2010). Moška dominacija. Ljubljana: Založba Sophia.
- Ahmed, S. (2012). Introduction in On being included: racism and diversity in institutional life. Durham, N.C.: Duke University Press.
- Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A Black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. University of Chicago Legal Forum, 189, 139–167.
- Arnot, M., in Mac an Ghaill, M. (2006). Gender and eduaction. New York: Routledge.
- M. Ule (2010). Prikrite spolne neenakosti v izobraževalnih potekih in prehodih. Sodobna pedagogika 61/3. (16-29).
- Antić Gaber, M., idr. (2014). Zahtevna razmerja: spol, strukturne ovire in priložnosti. Ljubljana: Filozofska fakulteta, str. 33–69.