Struktura ruskega jezika - sintaksa

Struktura ruskega jezika - sintaksa

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Uhlik Mladen

Vsebina

Uvod v sintakso, različni pristopi pri sintaktičnem opisu. Besedna zveza. Sintaktična vez (ujemanje, upravljanje, primik). Stavek in stavčni členi. Stavčna analiza. Prosti stavek, zloženi stavek. Tipi priredij in podredij.
Opis izbranih sintaktičnih struktur s poudarkom na nekaterih razlikah med slovenščino in ruščino. Aktualna členitev stavka, besedni red.