Terenske vaje

Terenske vaje

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:2

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Smole Vera, prof. dr. Stabej Marko

Vsebina

1) Izbor terena:
- Za dosego zastavljenih ciljev bo izbran večji ali manjši urbani pokrajinskosrediščni kraj in eden do trije ruralni kraji v njegovi bližnji okolici.

2) Pred odhodom na teren:
- Pridobitev osnovnih informacij o izbranem okolju, predvidenem za terensko delo.
- Seznanitev z obstoječo narečjeslovno in sociolingvistično literaturo z izbranega področja.
- Spoznavanje z metodami narečnih in sociolingvističnih terenskih raziskav.

3) Na terenu:
- Izpolnjevanje vnaprej pripravljenih vprašalnic o rabi, obvladanju in vrednotenju narečja, kot ga ocenjujejo sami domačini – informatorji; izpolnjevanje vprašalnic o rabi, obvladanju in vrednotenju knjižnega jezika.
- Opazovanje in snemanje govornega vedenja domačinov različnih starosti, spola in poklicev v različnih situacijah (v trgovini, gostilni, šoli, vrtcu, službi, pri druženju, ob srečanju s tujci...).
- Ugotavljanje prisotnosti medijev, literature in kulturne dejavnosti v knjižnih in neknjižnih jezikovnih različkih.
- Beleženje lastnih vtisov in delne analize gradiva.
- Razdelitev individualnih zadolžitev.

4) Po taboru:
- Analiza zbranega gradiva in oddaja posamičnih poročil.
- Izdelava zaključnega poročila o dobljenih ugotovitvah.