Uporabno jezikoslovje - jezik in govorec

Uporabno jezikoslovje - jezik in govorec

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Saksida Amanda, izr. prof. dr. Manouilidou Christina, prof. dr. Novak Lukanovič Sonja

Študent/ka se seznani z naslednjimi vsebinami:
- Osnovne teorije o usvajanju/učenju jezikov- nativistične: behavioristične, formalne (poudarek na sintaksi in fonologiji): funkcionalne (poudarek na semantiki in pragmatiki).
- Nevrološke, razvojnopsihološke in emocionalne podlage usvajanja jezika/ov.
- Zakonitosti in faze govornega razvoja v zgodnjem, srednjem in poznem otroštvu.
- Sovisnost med govornim in spoznavnim razvojem.
- Razvijanje jezikovne zmožnosti(glasovni razvoj, usvajanje leksike, sintakse, pragmatike) in sporazumevalne zmožnosti (usvajanje sociolingvistične/ komunikacijske kompetence).
- Pojem jezikovnega primanjkljaja in govorne motnje.
- Tipologija dvojezičnosti glede na:
- korelacijo med znakom/besedo (poimenovanjem) in konceptom (sestavljena:usklajena, aditivna:subtraktivna dvojezičnost),
- zaporedje usvajanja dveh jezikov (simultana/vzporedna: konsekutivna/zaporedna dvojezičnost),
- jezikovno zmožnost v obeh jezikih (dominantna:uravnotežena dvojezičnost),
- funkcijo obeh jezikov,
- identiteto in in indentifikacijo dvojezičnega govorca .
- Opredelitev kritičnega obdobja za učenje/usvajanje jezikov.
- Jezikovne, socialne in psihološke strategije pri usvajanju/učenju jezika/ov.
- Značilnosti razvoja govora dvojezičnih otrok: mešanje jezikov, jezikovni preklop, prevajanje. Jezikovna intereferenca:jezikovni transfer.
- Metalingvistično zavedanje pri eno- in dvojezičnih: leksika, fonologija, sintaksa.

- Bialystok, E. (2001),Bilingualism in Development: Language, Literacy, & Cognition,Cambridge University Press.
- Cummins, J. (2000): Language, Power and Pedagogy: Bilingual Children in the Crossfire. Cambrian Printers Ltd. Clevedon.
- Fasold, R: (1997), The Sociolinguistics of Language. Introduction to Sociolinguistics, Volume II. Basil Blackwell, Oxford. England.
- Golden, M., (2001), O jeziku in jezikoslovju. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.
- Hakuta, K. (1986), Mirror of Language: The Debate on Bilingualism. New York: Basic Books.
- Kranjc, S., (1999), Razvoj govora predšolskih otrok. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
- Kunst Gnamuš, O., (1979), Vloga jezika v spoznavnem razvoju šolskega otroka. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
- Marjanovič Umek, L., Zupančič, M. (ur.) (2004), Razvojna psihologija. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana.
- Nećak Lük, A., (1995), Dvojezičnost ni dvojna enojezičnost. Uporabno jezikoslovje 4, 8-31.
- Psycholingustik / Psycholinguistics. Ein internationales Handbuch / An International Handbook, (2003). Edited by Gert Rickheit, Werner Deutsch, and Theo Herrmann. Berlin, New York : W. de Gruyter.
- Talbot, M. (2010) Language and Gender, 2nd Edition, Oxford: Blackwell Publisher.
- Blommaert, J. (2010) The Sociolinguistics of Globalization (Cambridge Approaches to Language Contact). New York: Cambridge University Press.