Uvod v bibliotekarstvo

Uvod v bibliotekarstvo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 50

Ure seminarjev: 10

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Fras Popović Sabina

• Osnovni pojmi.
• Naloge in poslanstvo knjižnic, vloga v družbi.
• Vrste knjižnic in njihova specifika.
• Osnovni postopki v knjižnicah: pridobivanje, obdelava, postavitev, izposoja, odpis in izločanje knjižničnega gradiva.
• Delovanje knjižnice in osnovne storitve v knjižnicah.
• Vrste knjižničnega gradiva.
• Knjižnični prostor, hramba in varovanje gradiva.
• Etika in vrednote v knjižničarstvu.
• Formalni okvir delovanja knjižnic (Zakon o knjižničarstvu in podzakonski akti, strokovni standardi in priporočila).
• Nacionalne in mednarodne strokovne organizacije, združenja na področju knjižničarstva (ZBDS, IFLA…).
• Kratek zgodovinski pregled knjižničarstva.
• Povezovanje knjižnic (vzajemni katalogi, konzorciji, medknjižnična izposoja).

Crawford, A. (ur.). (2017). The meaning of the library: a cultural history. New Jersey: Princeton University Press.
Dolinar, F. M. (2004). Knjižnice skozi stoletja. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.
Etični kodeks slovenskih knjižničarjev. (1995).
Rubin, R. E. (2020). Foundations of library and information science (5th ed.). London: Facet. In kasnejše izdaje
Veljavna slovenska zakonodaja, npr. Zakon o knjižničarstvu (2001), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu. (2015).