Uvod v metode za geografe

Uvod v metode za geografe

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Rogelj Boštjan, izr. prof. dr. Krevs Marko

Vsebina

Pregled temeljnih teoretičnih izhodišč in metod, ki jih geografi uporabljajo v svojem znanstvenem in strokovnem delu; povezanost teoretičnega izhodišča in izbora metod. Temelji geografskega pristopa. Postavljanje raziskovalnih vprašanj, domnev; zasnova raziskave. Pregled temeljnih kvantitativnih in kvalitativnih metod v znanstvenem in strokovnem delu geografa. Osnove opazovanja, zbiranja podatkov (vključno z anketiranjem, terenskimi metodami, viri podatkov in pridobivanjem podatkov z različnih ustanov). Osnove predstavljanja podatkov – tabele, grafikoni, karte. Osnove statističnih metod: urejanje množičnih podatkov; relativna števila; srednje vrednosti; mere razpršenosti; normalna porazdelitev; intervalne ocene, preizkušanje statističnih domnev; vzorčenje; statistična povezanost; analiza variance; linearna regresijska analiza; časovne vrste. Osnove uporabe računalniške tehnologije: vnos, hranjenje, urejanje, analiza podatkov in njihov prikaz z grafikoni.