Govorilne ure

ob ponedeljkih od 15.00 do 17.00 po predhodnem dogovoru po e-pošti; prek video-konferenčnega sistema zoom so po predhodnem dogovoru možni tudi drugi termini.Kabinet

414

"I never teach my pupils, I only provide the conditions in which they can learn." Albert Einstein

prof. dr. Barbara Šteh
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

prof. dr. Barbara Šteh

Barbara Šteh, rojena decembra 1965, je doktorica psiholoških znanosti. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je diplomirala leta 1989, nato je leta 1998 dosegla znanstveni magisterij in leta 2000 doktorirala. Je izredna profesorica za pedagoško psihologijo in na Oddelku za pedagogiko in andragogiko poučuje več predmetov: Pedagoško psihologijo, Izbrane teme iz pedagoške psihologije, Psihologijo učenja in izobraževanje odraslih ter Izkustveno učenje. Pri svojem delu uveljavlja aktivne in izkustveno zasnovane metode pedagoškega dela in je mentorica številnim študentom. Na oddelku se v vlogi koordinatorice učiteljev tutorjev angažira pri zagotavljanju pogojev za uspešen študij vsem, ki zaprosijo za poseben status iz različnih razlogov (vrhunsko udejstvovanje na športnem, umetniškem in kulturnem področju, udeležba na različnih mednarodnih tekmovanjih, za študente starše in študente s posebnimi potrebami).

 

Raziskovalno se ukvarja s kakovostjo učenja in poučevanja: s proučevanjem vloge pojmovanj učenja, znanja in poučevanja, učiteljeve in učenčeve vloge, spodbujanjem aktivnega učenja, uvajanjem kakovostnega ocenjevanja, z zagotavljanjem kakovostnega sodelovanja med učitelji, svetovalnimi delavci, učenci in starši ter med šolo in skupnostjo. Ob tem jo še  posebej zanima kakovost univerzitetnega študija, spodbujanje in razvijanje kritične refleksije, razvijanje učeče se skupnosti ter profesionalni razvoj učiteljev. Od leta 2004 je vključena v programsko skupino Pedagoško-andragoške raziskave: učenje in izobraževanje za kakovostno življenje v skupnosti. V letih 2016 in 2017 je bila vodja bilateralnega projekta med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo z naslovom Priprava študentov pedagoških ved za delo v inkluzivnih okoljih, v katerem so obravnavali aktualno problematiko ustvarjanja bolj odprte, strpne in vključujoče družbe. V letih od 2013 do 2018 je bila kot raziskovalka vključena v projekt Profesionalni razvoj učiteljev: status, osebnost in transverzalne kompetence, ki je potekal pod okriljem Univerze na Reki. Od leta 2018 dalje je vključena tudi v projekt Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP).

 

Od januarja 2003 je članica mednarodnega združenja ISATT (International Study Association on Teachers and Teaching), ki povezuje učitelje in raziskovalce številnih držav, ki se raziskovalno in praktično ukvarjajo s spodbujanjem profesionalnega razvoja učiteljev. Od leta 2015 je nacionalna predstavnica združenja. Od januarja 1994 je v okviru svoje strokovne dejavnosti sodelovala pri izvedbi ali samostojno vodila več kot petdeset delavnic za učitelje na vseh stopnjah izobraževanja, mentorje, svetovalce in druge strokovne delavce. Barbara Šteh je na področju kakovosti pedagoškega dela na univerzi dejavna tudi v mednarodnem prostoru. V zadnjem obdobju je v okviru projekta Erasmus+ leta 2017 predavala na Krakowski Akademiji in leta 2019 na Univerzi na Reki. Leta 2018 je bila s prof. dr. Jano Kalin povabljena na Univerzo Thomasa Bata v Zlinu, kjer sta izvedli dvodnevno usposabljanje za njihove visokošolske učitelje.

Izvirni znanstveni članki:

ŠARIĆ, Marjeta, ŠTEH, Barbara. Critical reflection in the professional development of teachers : challenges and possibilities. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal, ISSN 1855-9719, 2017, vol. 7, no. 3, str. 67-85. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_3/pp_67-85.pdf. [COBISS.SI-ID 11757129]

KALIN, Jana, ŠTEH, Barbara. Students' perspectives on significant and ideal learning experiences - a challenge for the professional development of university teachers. Review of European studies, ISSN 1918-7181. [Online ed.], 2015, vol. 7, no. 12, str. 21-33. http://dx.doi.org/10.5539/res.v7n12p21, doi: 10.5539/res.v7n12p21. [COBISS.SI-ID 58959970]

ŠTEH, Barbara, KALIN, Jana, GREGORČIČ MRVAR, Petra. Sodelovanje med osnovnimi šolami in skupnostjo s primeri dobrih praks = Collaboration between elementary schools and the community with examples of good practice. Sodobna pedagogika, ISSN 0038-0474, dec. 2015, letn. 66 = 132, št. 4, str. 26-44, 28-47, tabele. [COBISS.SI-ID 59256418]

ŠTEH, Barbara, KALIN, Jana, MAŽGON, Jasna. The role and responsibility of teachers and students in university studies : a comparative analysis of the views expressed by pedagogy students. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, ISSN 0579-6431, June 2014, vol. 46, no. 1, str. 50-67. [COBISS.SI-ID 55039842]

ŠTEH, Barbara, KALIN, Jana. Building partner cooperation between teachers and parents. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal, ISSN 1855-9719, 2011, vol. 1, no. 4, str. 81-101, tabele. [COBISS.SI-ID 47857506]

ŠTEH, Barbara, GREGORČIČ MRVAR, Petra. Stališča in pričakovanja učiteljev, svetovalnih delavcev in staršev drug do drugega v kontekstu sodelovanja med šolo in domom = Mutual attitudes and expectations of teachers, school counsellors and parents in the context of co-operation between the school and the home. Psihološka obzorja, ISSN 1318-1874. [Tiskana izd.], 2011, letn. 20, št. 1, str. 17-41, tabele. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2011_1/steh_mrvar.pdf. [COBISS.SI-ID 45716066]

 

Znanstvene monografije:

ŠTEH, Barbara, MURŠAK, Janko, MAŽGON, Jasna, KALIN, Jana, GREGORČIČ MRVAR, Petra. School-home-community : innevitable connections, (Erziehung in Wissenschaft und Praxis, Bd. 12). Berlin: Peter Lang, 2018. 195 str., ilustr. ISBN 978-3-631-75928-8. ISBN 978-3-631-77287-4, doi: 10.3726/b15183.[COBISS.SI-ID 68521058]

GREGORČIČ MRVAR, Petra, KALIN, Jana, MAŽGON, Jasna, MURŠAK, Janko, ŠTEH, Barbara. Skupnost in šola : vrata se odpirajo v obe smeri, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 201 str., tabele. ISBN 978-961-237-823-3. [COBISS.SI-ID 284410880]

KALIN, Jana, RESMAN, Metod, ŠTEH, Barbara, GREGORČIČ MRVAR, Petra, GOVEKAR-OKOLIŠ, Monika, MAŽGON, Jasna. Izzivi in smernice kakovostnega sodelovanja med šolo in starši, (Zbirka Razprave FF). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. 251 str., tabele. ISBN 978-961-237-338-2. [COBISS.SI-ID 249078016]

MARENTIČ-POŽARNIK, Barica, KALIN, Jana, ŠTEH, Barbara, VALENČIČ ZULJAN, Milena. Učitelji v prenovi - njihova strokovna avtonomija in odgovornost, (Razprave Filozofske fakultete). Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2005. 103 str., ilustr. ISBN 86-7207-168-9. [COBISS.SI-ID 224376320]

 

Samostojna znanstvena poglavja v monografski publikaciji (od leta 2015 dalje):

ŠARIĆ, Marjeta, ŠTEH, Barbara. Implementing reflective practice to improve our participation in the community. V: ERMENC, Klara S. (ur.), MIKULEC, Borut (ur.). Building inclusive communities through education and learning. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars. 2019, str. [117]-133. [COBISS.SI-ID 70109538]

ŠTEH, Barbara, KALIN, Jana, GREGORČIČ MRVAR, Petra. The school as a learning organization in cooperation with parents and the community. V: ERMENC, Klara S. (ur.), MIKULEC, Borut (ur.). Building inclusive communities through education and learning. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars. 2019, str. [151]-167. [COBISS.SI-ID 70109794]

ČEPIĆ, Renata, KALIN, Jana, ŠTEH, Barbara. Poklicni razvoj učiteljev: kontekst, perspektive in izzivi = Teachers' professional development: Context, perspectives, and challenges. V: KALIN, Jana (ur.), ČEPIĆ, Renata (ur.). Poklicni razvoj učiteljev : ugled in transverzalne kompetence = Teacher' professional development : status and transversal competencies. 1. izd. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete = Ljubljana: University Press, Faculty of Arts; Reka; Pedagoška fakulteta = Rijeka: Faculty of Teacher Education. 2019, str. 21-45, 133-158, ilustr. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/150. [COBISS.SI-ID 69627746]

ŠTEH, Barbara, KALIN, Jana, ČEPIĆ, Renata. Status učiteljev in učiteljskega poklica: pogledi od znotraj = Status of the teacher and the teaching profession: views from within. V: KALIN, Jana (ur.), ČEPIĆ, Renata (ur.). Poklicni razvoj učiteljev : ugled in transverzalne kompetence = Teacher' professional development : status and transversal competencies. 1. izd. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete = Ljubljana: University Press, Faculty of Arts; Reka; Pedagoška fakulteta = Rijeka: Faculty of Teacher Education. 2019, str. 47-66, 159-180, ilustr. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/150. [COBISS.SI-ID 69685858]

ŠTEH, Barbara, KALIN, Jana. Students as partners in the educational process and in creating professional learning communities. V: RADOVAN, Marko (ur.), KOŚCIELNIAK, Marek (ur.). Learning and education in community : the role of schools and community organisations = Učenje in izobraževanje v skupnosti : vloga šole in skupnostnih organizacij. 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts. 2015, str. 97-113. [COBISS.SI-ID 56589154]

 

Univerzitetni učbenik:

MARENTIČ-POŽARNIK, Barica, ŠARIĆ, Marjeta, ŠTEH, Barbara, Izkustveno učenje. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 163 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0226-2. [COBISS.SI-ID 300830464]

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

18. 09. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Dan dobrodošlice za mednarodne študentke in študente

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani