Zgodovina glasbene umetnosti na Slovenskem 1 D

Zgodovina glasbene umetnosti na Slovenskem 1 D

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Nagode Aleš

Prazgodovina
Antika
Zgodnji srednji vek (do 11. st.)
Glasbeno življenje od 11. do 14. stoletja
Glasbeno življenje 15. in 16. stoletja
Glasbena ustvarjalnost 15. in 16. stoletja na Slovenskem
Glasbeno življenje 17. in prve pol. 18. st.
Glasbena ustvarjalnost 17. in prve pol. 18. stoletja na Slovenskem
Glasbeno življenje od druge polovice 18. st. do 1848
Glasbena ustvarjalnost od druge polovice 18. st. do 1848 na Slovenskem
Posvetna glasbena ustvarjalnost predčitalniške dobe
Posvetna glasbena ustvarjalnost čitalniškega obdobja
Slovenska cerkvena glasba 19. stoletja
Slovenska opera in druge glasbenoscenske zvrsti
Del seminarja (5 kontaktnih ur) poteka v obliki terenskega dela.

Snoj, J. (ur.). Glasba na Slovenskem do konca 16. stoletja. Ljubljana: ZRC SAZU, 2012 (Zgodovina glasbe na Slovenskem 1).
Nagode, A. In N. Cigoj Krstulović (ur.). Glasba na Slovenskem med letoma 1800 in 1918. Ljubljana: Založba FF in Založba ZRC, 2021 (Zgodovina glasbe na Slovenskem, 3).
Janez Höfler, Glasbena umetnost pozne renesanse in baroka na Slovenskem, Ljubljana 1978.