Zgodovina slovenske etnologije in kulturne antropologije

Zgodovina slovenske etnologije in kulturne antropologije

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Muršič Rajko

Uvod v zgodovinopisje in njegove probleme ter predstavitev specifičnih virov za zgodovino etnologije in kulturne antropologije pri nas. Različni pogledi na zgodovino etnologije.
»Predzgodovina« etnološke in antropološke misli na Slovenskem od srednjega veka do konca 19. stoletja s posebnim poudarkom na značilnostih razvoja v obdobju humanizma in renesanse, protestantizma, baroka, razsvetljenstva in romantike ter s podrobnejšo predstavitvijo dosežkov najpomembnejših predstavnikov etnološke / antropološke misli v teh obdobjih. Institucionalni in neinstitucionalni okviri razvoja etnologije in kulturne antropologije od konca 19. stoletja in v 20. stoletju ter najpomembnejši nosilci razvoja vede in stroke. Etnologija in kulturna antropologija ob koncu 20 in v začetku 21. stoletja s posebnim poudarkom na razvoju kulturne antropologije.

Temeljna literatura:
1. Brumen, Borut, 2001, '»Refolucija« slovenske etnologije in kulturne antropologije.' Glasnik SED 41/1-2, str. 8-16. COBISS.SI-ID - 6725378
2. Fikfak, Jurij, 1999, Ljudstvo mora spoznati sebe. Ljubljana: Založba ZRC, str. 9-38 in 195-210. COBISS.SI-ID - 98178560
3. Kremenšek, Slavko, 1978, 'Družbeni temelji razvoja slovenske etnološke misli.' V: Pogledi na etnologijo. Angelos Baš in Slavko Kremenšek, ur. Ljubljana: Partizanska knjiga, str. 9-65. COBISS.SI-ID - 11928327
4. Muršič, Rajko, in Mojca Ramšak, ur., 1995, Razvoj slovenske etnologije od Štreklja in Murka do sodobnih etnoloških prizadevanj. Ljubljana: SED, str. 125-165. COBISS.SI-ID - 53990144
5. Muršič, Rajko in Katja Hrobat, 2008, Prostori soočanja in srečevanja: Spominski zbornik za Boruta Brumna, Zupaničeva knjižnica 26. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, str. 7-24. COBISS.SI-ID - 243084032
5. Muršič, Rajko in Mihaela Hudelja ur., 2009, Niko Zupanič, njegovo delo čas in prostor: Spominski zbornik ob 130. obletnici rojstva dr. Nika Zupaniča. Zupaničeva knjižnica 32. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, str. 7-74, 115-135. COBISS.SI-ID - 251673088
6. Slavec Gradišnik, Ingrid, 2000, Etnologija na Slovenskem med čermi narodopisja in antropologije. Ljubljana: Založba ZRC. str. 11-70, 379-526. COBISS.SI-ID - 109402112
7. Šmitek, Zmago, 1988, Klic daljnih svetov: Slovenci in neevropske kulture. Ljubljana: Založba Borec, str. 33-152 in 197-256. COBISS.SI-ID - 15879169
8. Šmitek, Zmago, in Božidar Jezernik, 1992, Antropološka tradicija na Slovenskem. Etnolog 2/53, str. 259-274. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-MUP4OZ3J
9. Muršič, Rajko, 2023, Zgodovina slovenske etnologije in kulturne antropologije: študijsko gradivo. Ljubljana : Filozofska fakulteta, 40 str. COBISS.SI-ID - 165442051 https://e-ucenje.ff.uni-lj.si/mod/resource/view.php?id=465785

Dodatna literatura:
1. Kotnik, France, 1944, 'Pregled slovenskega narodopisja.' V: Narodopisje Slovencev 1. Rajko Ložar, ur. Ljubljana, str. 21-52. COBISS.SI-ID - 30986497
2. Novak, Vilko, 1986, Raziskovalci slovenskega življenja. Ljubljana: Državna založba Slovenije, str. 7-256. COBISS.SI-ID - 16317697
3. Terseglav, Marko, 1983, Težnje v povojni slovenski folkloristiki. V: Zbornik 1. kongresa jugoslovanskih etnologov in folkloristov – 1. zv. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, str. 176-203. COBISS.SI-ID - 4917505