Zgodovina slovenskega knjižnega jezika

Zgodovina slovenskega knjižnega jezika

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Stabej Marko

Vsebina

Metodologija raziskav knjižnega jezika, pridobivanje in interpretacija podatkov. Temeljni pojmi. Dejavniki in prvine sodobne jezikovne situacije v primerjavi z zgodovinskimi etapami jezikovnih situacij. Vprašanje njihove rekonstrukcije z besedilnimi viri in posrednimi sporočili o rabi jezika. Periodizacija razvoja knjižnega jezika. Problem nastanka knjižnega jezika s sopostavitvijo različnih teorij. Razvoj knjižnega jezika kot jezikovnega sistema. Razvoj pisne in govrjene razsežnosti knjižnega jezika. Zgodovina knjižnega jezika z vidika njegovih družbenih vlog ter prestižnosti. Sredotežnostne in sredobežnostne silnice slovenskega knjižnojezikovnega prostora. Zgodovinska večjezičnost slovenskega prostora. Razvoj knjižnega jezika z jezikovnozvrstnega, besedilnovrstnega ter slogovnega vidika. Razvoj in vloga umetnostnega jezika. Pregledna in problemska zgodovina knjižnojezikovnega opisovanja in predpisovanja, temeljnih priročnikov – slovarjev in slovnic – glede na cilj, metodologijo nastanka ter naslovnike.