Zgodovina slovenskega knjižnega jezika

Zgodovina slovenskega knjižnega jezika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Stabej Marko

Metodologija raziskav knjižnega jezika, pridobivanje in interpretacija podatkov. Temeljni pojmi. Dejavniki in prvine sodobne jezikovne situacije v primerjavi z zgodovinskimi etapami jezikovnih situacij. Vprašanje njihove rekonstrukcije z besedilnimi viri in posrednimi sporočili o rabi jezika. Periodizacija razvoja knjižnega jezika. Problem nastanka knjižnega jezika s sopostavitvijo različnih teorij. Razvoj knjižnega jezika kot jezikovnega sistema. Razvoj pisne in govrjene razsežnosti knjižnega jezika. Zgodovina knjižnega jezika z vidika njegovih družbenih vlog ter prestižnosti. Sredotežnostne in sredobežnostne silnice slovenskega knjižnojezikovnega prostora. Zgodovinska večjezičnost slovenskega prostora. Razvoj knjižnega jezika z jezikovnozvrstnega, besedilnovrstnega ter slogovnega vidika. Razvoj in vloga umetnostnega jezika. Pregledna in problemska zgodovina knjižnojezikovnega opisovanja in predpisovanja, temeljnih priročnikov – slovarjev in slovnic – glede na cilj, metodologijo nastanka ter naslovnike.

Gradivo: faksimilirane izdaje starejših slovenskih besedil.

Orientacijska literatura:
- Slovenski biografski leksikon. Ljubljana, SAZU 1925–1991. COBISS.SI-ID 859652
- Slovenska kronika XIX. in XX. stoletja. Ljubljana, Nova revija, 1995–2005. (Biografska in stvarna gesla, povezana s predstavljeno snovjo) COBISS.SI-ID 112284928 COBISS.SI-ID 69563904

Bibliografija:
- Kozma Ahačič. Od naslovnikov knjig do rabe slovenščine v cerkvi: nekaj vprašanj slovenske zgodovinske sociolingvistike 16. stoletja (a); Od šolanja do uporabnikov: še nekaj vprašanj slovenske zgodovinske sociolingvistike 16. stoletja (b). Jez. slovst. (Tisk. izd.), (a) nov.–dec. 2003, letn. 48, št. 6, str. [3]–24, (b) jan.–feb. 2004, letn. 49, št. 1, str. [57]–82. COBISS.SI-ID 746756
- Martina Orožen: Oblikovanje enotnega slovenskega knjižnega jezika v 19. stoletju. Ljubljana 1996. 121–151 in druga izbrana poglavja. COBISS.SI-ID 61715200
- Breda Pogorelec: Nastajanje slovenskega knjižnega jezika od začetkov do konca 18. stol. Jezikovni pogovori II, 1967, 75–105. COBISS.SI-ID 17513473
- Breda Pogorelec: Dalmatinovo besedilo med skladnjo in retorično figuro in Bohoričeva gramatična norma. Obdobja 6, Ljubljana, 1986, 473—496. COBISS.SI-ID 17513473
- Jakob Rigler: Začetki slovenskega knjižnega jezika. SAZU, 1968, 9–16, 100–110, 232–240. COBISS.SI-ID 1761793
- Jože Toporišič: Potreti, razgledi, presoje. Maribor: Obzorja, 1987, 17–31. Izbrana poglavja. COBISS.SI-ID 17206529
- Jože Toporišič: Periodizacija slovenskega knjižnega jezika, Slavistična revija, 41 (1993), 131–141. COBISS.SI-ID 761092
- Marko Stabej: Oblikovanje knjižnega jezika v 19. stoletju med narodno enotnostjo in socialno razločevalnostjo. Zbornik predavanj XXXIV. SSJLK, Ljubljana 1998, 19–33. COBISS.SI-ID 76396288