Zvrstnost ruskega jezika (poslovna, publicistična besedila) 1

Zvrstnost ruskega jezika (poslovna, publicistična besedila) 1

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: lekt. Klemenčič Andreja, lekt. Spanring Poredoš Marina, lekt. Urbas Janja

A – V okviru dveh večjih tematskih sklopov (politika, pravo) obravnavamo jezik časopisa. Posebno pozornost namenjamo jezikovnim posebnostim tega stila (deležja, deležniki, pasivne konstrukcije, zamenjava glagolov z zvezami glagola in samostalnika, uporaba nesestavljenega presežnika, aktualizacija fraz in pregovorov, istočasna uporaba pogovorne in visoke knjižne leksike, stalne besedne zveze, .....) in vsebini, ki posreduje informacijo o socialnopolitičnem in kulturnem življenju v današnji Rusiji.
B – Uvajanje v «oficial'no-delovoj stil'» z zgledi poslovnih dopisov. Pri slovničnih strukturah je poudarek naštevnikih, rabi nedoločnika, »verigi« rodilnikov, predlogih in časovnih določilih, značilnih za to zvrst.

Slovnični priročniki:
О.И. Глазунова: Грамматика русского языка в упражнeниях и коммeнтариях. Mорфология. Санкт-Пeтeрбург “Златоуст”, 2000, 65-66. COBISS.SI-ID 2423101
Г. А. Битехтина, Е. А. Зелинская, Л. П. Клобукова: По-русски - без ошибок! (Пособие по грамматике русского языка для иностранных учащихся), Москва: Издание филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 1995, str.9-10, 226-233. http://www.tnu.in.ua/study/refs/d179/file1331376.html?ysclid=lmj5uhr3ie…
И. В. Одинцова, Н. М. Малашенко, Е. Л. Бархударова: Рабочая тетрадь по русской грамматике (Для иностранных учащихся), Филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 1997. str.46-57. https://books.google.ru/books/about/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B…

Učbeniki:
С.И. Дeрягина, E.В. Mартынeнко, И.И. Гадалина, Н.П. Кирилeнко: В газeтах пишут .... Mосква, “Русский язык. Курсы”, 2000, 9-35. https://www.scribd.com/document/380397169/%D0%B2-%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%…
А. К. Демидова‚ Е. А. Смирнов: Русская коммерческая корреспонденция. Mосква 1985, str. 1- 92 COBISS.SI-ID 57515106

Priporočena literatura:
A. Klemenčič, J. Urbas: Ruska poslovna korespondenca. Ljubljana: Znanstvena založba FF, 2024 (V TISKU)

Gradivo, objavljeno v elektronski učilnici.

Slovarji:
А. Н. Тихонов, ..: Словарь-справочник по русскому языку. Москва: «Словари» 1995. COBISS.SI-ID 2223458
Н. Г. Комлев: Словарь новых иностранных слов (с переводом, этимологией и толкованием). Издательство Московского университета 1995. COBISS.SI-ID 1897570
А. Лебедев: Sokr.ru — самый полный словарь сокращений, акронимов, аббревиатур и сложносоставных слов русского языка https://www.sokr.ru/
П. Н. Денисова, В. В. Морковкина: С.ловарь сочетаемости слов русского языка. Москва: «Русский язык» 1983. http://vassilenkoanatole.narod.ru/slovar-sochet_slov.pdf
В.М. Дерибас: Устойчивые глагольно-именные словосочетания русского языка. Москва: «Русский язык» 1983. COBISS.SI-ID 7717376

Časopisi, revije («Независимая газета» https://www.ng.ru/gazeta/,«Московские новости» https://www.mn.ru/?ysclid=lmg0exf17535798839, «Аргументы и факты» https://aif.ru/?ysclid=lmg0kilkqf290073529, Delo, Dnevnik COBISS.SI-ID 23491677 idr.), internet (http:// www.polit.ru/, http:// www.rambler.ru …).