Govorilne ure

Poletno izpitno obdobje:
- tor., 4. 6., 9.00--11.00, ZOOM;
- pet., 14. 6., 9.00--11.00, Kabinet 210A;
- sre., 19. 6., 9.00--11.00, Kabinet 210A;
- pon., 1. 7., 9.00--11.00, ZOOM.
Obvezna je najava po e-pošti, GU bodo tudi v času vpogledov pisnih izpi

Kabinet

210A

Oddelek za slovenistiko

asist. Luka Horjak

Luka Horjak je osnovno šolo končal leta 2009 na Brdu pri Lukovici, tehniško gimnazijo na Vegovi Ljubljana pa leta 2013. Leta 2016 je diplomiral, 2018 pa magistriral na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani iz slovenistike in nemcistike. Od novembra 2018 je zaposlen kot asistent za slovenski jezik na Oddelku za slovenistiko. Pod mentorstvom red. prof. dr. Hotimirja Tivadarja pripravlja doktorsko nalogo iz fonetike. V času študija je svoje prispevke predstavil na fonološki delavnici v Torontu in Ljubljani ter na 10. Škrabčevih dnevih v Novi Gorici.

Od novembra 2018 je zaposlen kot asistent za slovenski jezik na Oddelku za slovenistiko. Udeležuje se jezikoslovnih srečanj (Obdobja, Poučevanje govora AGRFT UL, Istraživanja govora). Novembra 2019 je v okviru CEEPUS-štipendije izvedel dve gostujoči predavanji na dunajskem Inštitutu za slavistiko, in sicer o slovenskem pravorečju in o zgodovini slovenskega jezika.

Zanimajo ga akustična in artikulacijska fonetika, fonologija, pravorečje in zgodovina slovenskega in nemškega jezika. 

Štipendije:

  • Štipendija Ustanove patra Stanislava Škrabca 2017–2018 in 2022–2023.
  • Štipendija CEEPUS (CIII-AT-0012, OeAD), študijsko bivanje na Dunaju od 3. 11. do 29. 11. 2019.
  • Štipendija Erasmus+ (Mobilnost z namenom prakse), Laboratorij za govorno kinematiko (vodja: izr. prof. dr. Marko Liker), Oddelek za fonetiko, Filozofska fakulteta Univerze v Zagrebu, 3. 5.–14. 5. 2022: Ultrazvočna raziskava slovenskih soglasnikov.

Članstvo:

 

  • Horjak, Luka (2016): Problematika slovenske fonetične transkripcije: predlog nove različice mednarodne fonetične transkripcije za slovenščino: diplomsko delo. Lukovica: L. Horjak.
  • Horjak, Luka (2018): Althochdeutsch als Silbensprache am Beispiel des Evangelienbuchs Otfrids von Weißenburg = Stara visoka nemščina kot zlogovni jezik na primeru dela Evangelienbuch Otfrida Weisenburškega: magistrsko delo. Ljubljana: L. Horjak.
  • Horjak, Luka (2018): Slovenski polglasnik: sinhrona in diahrona primerjava: magistrsko delo. Ljubljana: L. Horjak.
  • Horjak, Luka (2018): Izgovor slovenskih besed v nemških pravorečnih slovarjih. V: Škrabčevi dnevi 10. Ur. Helena Dobrovoljc /Aleksandra Bizjak Končan. Nova Gorica: Založba Univerze v Novi Gorici. 76–88.
  • Horjak, Luka (2018): Phraseme und ihre Vernetzungen im Text. V: VALENČIČ ARH, Urška (ur.). SKOZI OČI FRAZEOLOGIJE – Zbornik študentskih strokovnih besedil s področja frazeologije. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 39–44.
  • Horjak, Luka (2019): Akustična analiza polglasnika: ob osemdesetletnici izida orisa slovenskega knjižnega izgovora Franceta Bezlaja. V: TIVADAR, Hotimir (ur.): Slovenski javni govor in jezikovno-kulturna (samo)zavest. Obdobja 38. 39–47. DOI: https://doi.org/10.4312/Obdobja.38.39-47
  • Horjak, Luka; Tivadar, Hotimir (2019): Odprta vprašanja kodifikacije in smiselno univerzitetno poučevanje slovenskega govorjenega jezika. V: PODBEVŠEK, Katarina; ŽAVBI, Nina (ur.). Govor v pedagoški praksi. Ljubljana: FF. 151–158. DOI: https://doi.org/10.4312/9789610602804
  • Horjak, Luka (2020): Althochdeutsche Grammatik. I. Laut- und Formlehre. 16. Auflage. Journal for Foreign Languages 12/1. 331–334. DOI: https://doi.org/10.4312/vestnik.12.331-334
  • Horjak, Luka (2021): Izgovor črke l kot jezikoslovno vprašanje do konca 19. stoletja. Jezik in slovstvo LXVI/1. 73–87. URL: http://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2021|1|75-90
  • Tivadar, Hotimir; Horjak, Luka (2021): Smiselna kodifikacija slovenskega pravorečja. V: MIRTIČ, Tanja; SNOJ, Marko (ur.): 1. Slovenski pravorečni posvet. Razprave: Razred za filološke in literarne vede, SAZU. Ljubljana: SAZU. 17–34. URL: https://www.sazu.si/uploads/files/publikacije21/Rared2RAZPRAVE.pdf
  • Horjak, Luka (2021): Med fonetiko in poezijo: Akustična analiza izbranih govornih interpretacij pesmi Mile Kačič. V: PAVLIČ, Darja (ur.): Slovenska poezija. Obdobja 40. 381–388. URL: https://centerslo.si/wp-content/uploads/2021/11/Horjak_Obdobja-40.pdf
  • Horjak, Luka (2022): Večnaglasnice v slovenističnem jezikoslovju: Besedotvorni in fonološki pregled. Jezikoslovni zapiski 28/1. 97–110. DOI: https://doi.org/10.3986/JZ.28.1.05
  • Horjak, Luka (2022): Izgovarjava v Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Slavistična revija 70/4. 513–524. DOI: https://doi.org/10.57589/srl.v70i4.4079
  • Horjak, Luka (2023): Hotimir Tivadar and Urban Batista: Fonetika 1. Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2019. Govor/Speech 40/1. 109–115. DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.22210/govor.2023.40.05
  • Horjak, Luka (2023): Warum Deutsch bellt und Französisch schnurrt. Eine klangvolle Reise durch die Sprachen Europas. Journal for Foreign Languages 15/1. 349–351. DOI: https://doi.org/10.4312/vestnik.15.349-351
  • Horjak, Luka (2023): Preliminarna raziskava izgovarjave slovenskih jezičnih nezvočnikov z ultrazvočno napravo. Jezik in slovstvo 68/4. 241–258. DOI:  https://doi.org/10.4312/jis.68.4.241-258

V medijih

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu